Pozvánka na valné zhromaždenie odvetvia trial

Predseda komisie odvetvia SZC – trial Štefan Nagy informuje všetky kluby SZC, že na 23. novembra 2019 (sobota) je zvolané valné zhromaždenie odvetvia so začiatkom o 11.00 v penzióne Medený hámor na adrese Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica.

Program Valného Zhromaždenia

1. Otvorenie VZ Trial, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií
2. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial
3. Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne
4. Správa vedúceho výpravy MS 2019 Čína
5. Správa o činnosti CTM 2019
6. Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie
7. Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny
8. Voľby do orgánov odvetvia Trial (chýbajúci člen komisie)
9. Voľba predsedu komisie, koordinátora, reprezentačného trénera odvetvia Trial pre rok 2020
10. Diskusia
11. Uznesenia

Program zasadnutia: